فهرست خرده فروشان

۲۳۵/۵۵/۱۹ مکسس

شهر مشهد

۲۳۵/۵۵/۱۹ مکسس

طرح لاستیک : S-PRO
کشور سازنده : تایلند

سال ساخت : 2020
ضریب سایش : 360
تحمل بار : 825 kg
اصطکاک : َََAA
تحمل سرعت : 240 km
شاخص دما : A
۲۰۵/۶۰/۱۴ پتلاس
چهارفصل

شهر مشهد

۲۰۵/۶۰/۱۴ پتلاس

طرح لاستیک : PT515
کشور سازنده : ترکیه

سال ساخت : 2020
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
۲۰۵/۶۰/۱۴ آپولو
چهارفصل

شهر مشهد

۲۰۵/۶۰/۱۴ آپولو

طرح لاستیک : Alnac 4G
کشور سازنده : هند

سال ساخت : 2018
ضریب سایش : 280
تحمل بار : 560 kg
اصطکاک : َََAA
تحمل سرعت : 210 km
شاخص دما : A
۲۰۵/۶۰/۱۴ سی آت

شهر مشهد

۲۰۵/۶۰/۱۴ سی آت

طرح لاستیک : GR/PPLN
کشور سازنده : هند

سال ساخت : 2019
ضریب سایش : 400
تحمل بار : 560 kg
اصطکاک : A
تحمل سرعت : 210 km
شاخص دما : A
۲۰۵/۶۰/۱۴ سونار

شهر مشهد

۲۰۵/۶۰/۱۴ سونار

طرح لاستیک : SX-2
کشور سازنده :

سال ساخت : 2017
ضریب سایش : 320
تحمل بار : 630 kg
اصطکاک : A
تحمل سرعت : 210 km
شاخص دما : A
کویرتایر ۲۲۵/۶۰/۱۸
چهارفصل

شهر مشهد

کویرتایر ۲۲۵/۶۰/۱۸

طرح لاستیک : KB700
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :